Úřední deska

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2021/2022

Na školní rok 2021/2022 má Soukromá MŠ Dětský koutek, s.r.o. pro nově zapsané děti 10 míst.

Vyhlášení zápisu a termín konání
Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021.

Způsoby podání žádosti
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
do datové schránky školy: wuisi83
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: jarkovska.marcela@centrum.cz
poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Soukromá MŠ Dětský koutek, s.r.o., Odboje 2269, Litoměřice
osobním podáním ve škole: Soukromá MŠ Dětský koutek, s.r.o., Odboje 2269, Litoměřice
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
Rodiče mají možnost „elektronických předzápisů“ do mateřské školy. Rodiče vyplní formulář (
HYPERLINK "http://www.skolkalitomerice.cz" www.skolkalitomerice.cz, dokumenty ke stažení) PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁPISU DO SOUKROMÉ MATEŘSKÉ
ŠKOLY DĚTSKÝ KOUTEK, s.r.o., kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (potvrzení o očkování a kopii rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených způsobů.

Informace k přílohám žádosti
Kopie rodného listu dítěte
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. 
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to také možné.
Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Doporučení pro organizaci zápisů
Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné
setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.